Body Vase

£70.00

One stoneware ceramic vase, 2020.